Да не се допуска високо строителство в центъра

Архитект Д.Стефанов
Черно море – четвъртък, 7 август 2008г.

Варненското дружество на Съюза на архитектите в Бълга­рия многократно е декларира­ло, че не трябва да се допуска високо строителство в цент­ралната част на града. Това обяви председателят на САБ – Варна, Димитър Стефанов преди обсъждането на проек­та на Общия устройствен план, което се проведе снощи във Фестивалния и конгресен център. В центъра на дискуси­ите беше развитието на цент­ралната градска част и съхра­нението на културно-историческото наследство. “Строител­ството на високи сгради не е заложено в проекта на ОУП, но въпреки всичко то се допуска от създадените правила”, ко­ментира Стефанов.

“Предвижда се основното развитие на града да бъде на юг, но според мен и мои коле­ги съществува проблем с комуникационната обвързаност между северната и южната част на Варна”, категоричен бе председателят на САБ – Вар­на.

Според него са нужни пове­че връзки, които да гаранти­рат нормалното и безпрепят­ствено движение от север на юг, тъй като северната част съдържа много повече еле­менти на общественото об­служване. По думите на архи­текта този проблем води след себе си и трудности във връзка с паркирането и орга­низацията на движение. Спо­ред Стефанов в дебатите око­ло проекта се открояват и про­блеми, свързани с развитието на зелената система. Много са проблемите и в инфраструктурата, но до голяма степен те са свързани и със сериозни капиталови разходи, отчете още архитектът.

 

обратно към публикации